Rapportages

Algemene informatie

Onder Home > Rapportages vindt u een selectie financiële en algemene rapportages die u op eenvoudige wijze kunt uitvoeren. Er zijn drie consult omzetrapportages en drie DBC rapportages specifiek voor de professies Revalidatiegeneeskunde en Psychologie beschikbaar.
Alle bedragen zijn inclusief BTW, en ook creditfacturen en kwijtscheldingen zijn in de omzet verwerkt.

Rapportage maken

Kies de rapportage die u wilt hebben, en geef de begin- en einddatum aan van de periode waarover u het overzicht wilt maken. En vervolgens klikt u op 'Genereer'.
De rapportage wordt automatisch in de downloads van uw browser geplaatst. U kunt de rapportage openen met Excel.

rapportages

DBC Rapportages

1. DBC's - Overzicht
Deze rapportage bestaat uit twee onderdelen. Het eerste toont de directe en indirecte tijd per medewerker, per dbc. Als een medewerker geen directe of indirecte tijd heeft geregistreerd, wordt deze medewerker niet getoond op het overzicht.
Het tweede gedeelte betreft informatie over de financiële afhandeling van de DBC's. U ziet het totaalbedrag openstaande DBC's (onderhanden werk), hoeveel er al gedeclareerd is en wat hiervan is uitbetaald.

2. DBC's - Totale tijd per medewerker
In deze rapportage wordt de totale directe en indirecte tijd per medewerker weergegeven.
Medewerkers die geen directe of indirecte tijd hebben geregistreerd worden wel op dit overzicht weergegeven.

3. DBC's - Tijdspecificatie per medewerker
In dit overzicht heeft iedere medewerker een eigen tabblad. Op dit tabblad wordt per datum getoond hoeveel directe en indirecte tijd de medewerker heeft geboekt.
Dagen waarop niets is geboekt worden niet getoond.
Let op: Bij een DBC rapportage over de maand januari worden alleen de consulten van januari getoond in het overzicht, ondanks dat de DBC misschien over januari én februari liep. Bij de totalen wordt echter wel het totaalbedrag van de DBC weergegeven. Hierdoor kan het zijn dat er een discrepantie in het overzicht ontstaat, maar dit is de bedoelde werking.

Consult rapportages

4. Omzet consulten per medewerker
U ziet in deze rapportage de totale omzet van de consulten uit een door u gekozen tijdsperiode. Deze omzet is van alle locaties en professies, verdeeld per medewerker.
Het overzicht bestaat uit twee tabellen. In de eerste tabel ziet u het totaalbedrag van het aantal consulten (declaraties, facturen en onder handen werk).
In de tweede kolom worden alleen de gedeclareerde consulten (bij zorgverzekeraar ingediende consulten) verder gespecificeerd. Welk bedrag is ingediend, wat is hiervan goedgekeurd en wat staat er nog open? Omdat de gefactureerde consulten hier niet in zijn meegenomen hebben deze consulten totaal een lager bedrag dan de eerste tabel.

Toelichting kolommen:
Omzet consulten: De consulten die voor zover James dit kan controleren zijn betaald. Dit zijn consulten met declaratiestatus 'Geaccepteerd', 'Deels geaccepteerd' en 'Gefactureerd'.
Onderhanden werk: Consulten die nog niet zijn betaald. Dit zijn consulten met de declaratiestatus 'Te declareren', 'Te factureren', 'Verstuurd Vecozo' en 'Afgewezen Vecozo'
Verwachte omzet: De som van 'Omzet consulten' en 'Onderhanden werk'.

5. Omzet consulten
Dit overzicht bestaat uit meerdere tabbladen. Het eerste blad is een totaaloverzicht. In de volgende tabbladen wordt de omzet uitgesplitst per locatie en per professie.
Als u maar één locatie en één professie hebt, heeft u driemaal hetzelfde overzicht en hoeft u dus niet naar de tabbladen te kijken.

Kolommen:
Omzet consulten: Het totaalbedrag van consulten met declaratiestatus 'Geaccepteerd', 'Deels geaccepteerd' en 'Gefactureerd'.
Onderhanden werk: Het totaalbedrag van consulten met de declaratiestatus 'Te declareren', 'Verstuurd Vecozo', 'Afgewezen Vecozo', 'Afgewezen' en 'Te factureren'.
Verwachte omzet: De som van 'Omzet consulten' en 'Onderhanden werk'.

6. Omzetrapportage
Deze rapportage is een uitgebreidere versie van de financiële rapportage onder Financieel > Export. Het is een omzetoverzicht van facturen, dus niet van consulten, met daaraan toegevoegd informatie over de behandellocatie, behandelaar en de professie.

Goed om te weten:
Rapportage 4 en 5 zijn een overzicht van alle consulten binnen de door u opgegeven periode, niet van de facturen! Van de consulten wordt het totaalbedrag bij 'Verwachte omzet' geplaatst. De verwachte omzet is verdeeld in daadwerkelijke omzet (consulten die al gedeclareerd zijn) en Onderhanden werk (consulten die nog niet gedeclareerd zijn of zijn afgewezen of met status te factureren).

Let op: De omzet in deze overzichten is gebaseerd op de consultdatum, niet op de datum waarop dit consult daadwerkelijk is gedeclareerd of gefactureerd. Het overzicht toont alle consulten die hebben plaatsgevonden in de periode die u hebt gekozen. De andere kolommen bevatten de bedragen van deze consulten.
Dus als u een overzicht draait van mei, staan hierin alle consulten die hebben plaatsgevonden in mei, met hun totaalbedrag. Er wordt niet gekeken naar de declaratiedatum! Deze overzichten worden voornamelijk gebruikt om het salaris van medewerkers te berekenen.

Verschil in bedrag tussen omzet rapportage en gedeclareerd bedrag in James

De consultrapportages zijn gegenereerd op basis van consultdatum, niet op basis van factuurdatum. Bij Financieel > Declaraties en ook bij Financieel > Facturen een declaratieoverzicht krijgen op basis van factuurdatum, maar ook van consultdatum. U zou daarom misschien verwachten dat als u een overzicht maakt op basis van consultdatum, het getoonde bedrag zou moeten aansluiten bij de rapportage.

Dit is om de volgende twee redenen niet het geval:
Als u een declaratieoverzicht draait op basis van consultdatum, toont James alle declaraties die een consult bevatten uit deze periode. Het kan zijn dat maar één consult uit een declaratie in deze periode valt, maar het volledige declaratiebedrag wordt getoond en bij het totaal geteld. U krijgt daardoor een hoger bedrag te zien dan er daadwerkelijk over deze periode is gedraaid.
Als u de facturen en declaraties met bepaalde consultdata bij elkaar optelt, mist u eventueel het gedeelte dat nog niet gedeclareerd is naar de verzekeraar. De rapportage toont dit stuk wel.